Biện chứng cách mạng và sự giải phóng nhân loại

Ann Robertson, Khoi Nguyen (dịch) / 2021-04-11

Vai trò cá nhân và quan điểm Marxist về lịch sử

Adam Booth, Khoi Nguyen (dịch) / 2020-11-22

Các học thuyết chủ đạo về lịch sử: từ Hy Lạp đến Marx

George Novack / 2020-11-21

Từ Lenin đến Castro: Vai trò của cá nhân trong quá trình làm nên lịch sử

George Novack / 2020-11-21

Phê bình sách Sapiens của tác giả Yuval Noah Harari

Bryce Gordon và David Spenger, Khoi Nguyen (dịch) / 2020-07-27

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì?

Alan Woods, Khoi Nguyen (dịch) / 2020-07-22