Trang Tia Sáng là tập hợp các bài viết, bài dịch về chủ nghĩa Marx nhằm phục vụ mục đích học tập, cập nhật và bảo vệ chủ nghĩa Marx chân chính.

Creative Commons License Mọi nội dung văn bản mang giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License Ngoại trừ khi có tuyên bố khác.